"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2010 » Грудень » 25 » ВИПЛАТА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

23:16
ВИПЛАТА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ
Що таке часткове безробіття?
Міністерством праці та соціальної політики України затверджено Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіт¬тю (далі — Порядок).
Порядок визначає механізм фінансування виплат і на¬дання застрахованим особам допомоги по частковому без¬робіттю.
Часткове безробіття — це вимушене тимчасове скоро¬чення нормальної або встановленої законодавством Украї¬ни тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове при¬пинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного харак¬теру.
Фінансування виплати допомоги по частковому безро¬біттю застрахованим особам здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціаль¬ного страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) у разі настання часткового безробіття на підприємстві або в цеху, дільниці із, замкнутим циклом виробництва.
Кошти для виплати допомоги по частковому безробіт¬тю (далі — допомога) підприємствам виділяються район¬ними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (далі — цент¬ри зайнятості).

Як фінансуються виплати по частковому безробіттю?
Кошти для виплати допомоги виділяються підприємствам незалежно від форми власності та господарювання, які провадили свою діяльність не менш як 24 календарних місяці перед настанням часткового безробіття, в межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.
Допомога надається у разі, коли простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі — цех, дільниця), що має невідворотний та тимчасовий ха¬рактер, триває не менше 1 місяця, не перевищує 6 місяців і не залежить від працівника та роботодавця, що охопив не менш як 30 % чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше % робочого часу.
Підприємство подає центру зайнятості повідомлення про початок простою, що може призвести до часткового без¬робіття, а також протягом 1 місяця після місяця початку простою, підтвердженого повідомленням, звертається до центру зайнятості із заявою про виділення коштів для вип¬лати допомоги.
До заяви додаються такі документи, підписані керівни¬ком підприємства:
• довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календар¬ них місяців, що передують місяцю початку часткового
безробіття, разом з копіями відповідної статистичної звітності;
• копії штатного розпису та наказу про встановлення та-рифних ставок і посадових окладів щодо осіб, які опинились у стані часткового безробіття
• копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства та списки застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, разом з розрахунком сум виплати допомоги щодо кожної особи;
• документальне підтвердження, що простій є невідворот¬ним і тимчасовим, не має регулярного та сезонного характе¬ру, триває не менше 1 місяця та не перевищує 6 місяців і виник не з організаційно-виробничих причин, охопив не менш як 30 % чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше % робочого часу, і є неоплачуваним (розрахунок здійснюється за серед-ньообліковою чисельністю).
Причини тимчасового припинення виробництва можуть підтверджуватися одним з таких документів:
• актами органів державної влади щодо впливу світової фінансової кризи на галузі економіки про запровадження надзвичайної ситуації в окремих регіонах України чи про визнання окремих регіонів потерпілими від стихійного лиха;
• документами уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, щодо обставин, що виникли на території цієї держави;
• рішеннями органів державної влади щодо заборони ви¬користання матеріалів, сировини, комплектуючих, що зас¬тосовувались у даному виробництві;
• висновками іншого органу, уповноваженого засвідчува¬ти обставини, що викликали тимчасове припинення вироб¬ництва.
Подані підприємством документи, визначені у п. 2.5 По¬рядку, разом з пропозицією центру зайнятості щодо випла¬ти допомоги та інформацією про сплату внесків підприєм-ством протягом 12 календарних місяців перед настанням часткового безробіття подаються до Кримського респуб¬ліканського, обласного, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, на які покладено функції робо¬чих органів виконавчої дирекції Фонду (далі — регіональ¬ний центр зайнятості).
Рішення про виділення підприємству коштів для випла¬ти допомоги (далі — рішення) приймається директором регіонального центру зайнятості у місячний термін з дня подачі заяви підприємством з урахуванням висновків комісії з питань фінансування виплат по частковому безробіттю регіонального центру зайнятості (далі — комісія), що но¬сить рекомендаційний характер.
Комісія створюється регіональним центром зайнятості шляхом прийняття відповідного наказу.
До складу комісії включаються представники регіо¬нального центру зайнятості (один із яких є головою комісії), управління економіки обласної державної ад¬міністрації (за згодою), територіальних органів Держав¬ного департаменту нагляду за додержанням законодав¬ства про працю та по два делеговані представники со¬ціальних партнерів регіонального координаційного ко¬мітету сприяння зайнятості.
Засідання комісії проводиться 1—2 рази на місяць за¬лежно від кількості поданих підприємствами заяв і є право¬мочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Прийняте рішення оформляється наказом директора регіонального центру зайнятості.
Про таке рішення центр зайнятості повідомляє підприє¬мство протягом 3 робочих днів.
Перерахування підприємству коштів для виплати допо¬моги провадиться протягом 15 робочих днів після прийнят¬тя рішення керівником центру зайнятості. Підприємство виплачує кошти застрахованим особам не пізніше 3 робо¬чих днів після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю. Копія відомості подається центру зайнятості не пізніше 10 календарних днів після виплати.
У разі коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше 1 місяця, вони перераховуються що¬місяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб, які мають право на одержання допомоги, та табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства разом з розрахунком суми допомоги щодо кожної особи та заробітної плати, нарахованої та сплаченої згідно із тру¬довим законодавством.
Кошти для виплати допомоги виділяються підприємству не більш як на 180 календарних днів.
Не виділяються кошти для виплати допомоги підприєм¬ству, що має заборгованість зі сплати страхових внесків на випадок безробіття на день подання заяви та до якого засто-совувалися фінансові санкції за недодержання норм За¬конів України «Про загальнообов'язкове державне соціаль¬не страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви, а також на якому час простою оплачений згідно із Кодексом законів України про працю.

Кому надається допомога по частковому безробіттю?
Право на допомогу мають застраховані особи, які протя¬гом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, що спричинив часткове безробіття, працювали не менш як 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше % робочого часу.
Допомога не надається у разі, коли працівник:
письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);
працює на даному підприємстві за сумісництвом;
проходить альтернативну (невійськову) службу.
Розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду одночасно із затвердженням бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей.
Допомога працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин встановленої працівни¬кові тарифної ставки (окладу), і її розмір не може переви-щувати розміру, встановленого правлінням Фонду.
Допомога надається з 1 дня простою, підтвердженого повідомленням підприємства.
Час простою визначається за табелем обліку робочого часу застрахованої особи.
Із сум коштів, виділених підприємству для виплати до¬помоги, та з одержаних сум допомоги не сплачуються страхові внески (збір), передбачені Законами України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового дер¬жавного соціального страхування», «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного зах¬ворювання, які спричинили втрату працездатності» та «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

Чи здійснюється контроль за достовірністю відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, та за їх цільовим використанням?
Відповідальними за достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомо¬ги, є посадові особи підприємства.
Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів, та проведеної виплати допомоги.
Контроль за цільовим використанням коштів здійснюєть¬ся центром зайнятості та іншими державними органами.
Безпідставно одержані кошти для виплати допомоги та безпідставно виплачена допомога повертаються ро¬ботодавцем протягом місяця з дня виявлення порушен¬ня. У разі відмови роботодавця добровільно повернути ці кошти їх повернення здійснюється в установленому порядку.
Спори, що виникають з питань виділення та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги застрахованим особам, розглядаються центром зайнятості вищого рівня або у суді.

Категорія: Соціальне забезпечення | Переглядів: 2135 | Додав: ВКарпатах | Теги: часткове безробіття | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Грудень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz