"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2011 » Лютий » 6 » ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

17:13
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Який порядок створення фермерського господарства? Чи може воно бути створене членами сім'ї або одним громадянином?
19.06.2003 р. прийнято Закон України «Про фермерське господарство» (далі — Закон), який визначає правові, еко-номічні та соціальні засади створення та діяльності фермерсь¬ких господарств як прогресивної форми підприємницької діяль¬ності громадян у галузі сільського господарства України.
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які ви-явили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї.
Воно має сгіоє найменування, печатку і штамп.
Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Ста¬туті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, по¬рядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок всту¬пу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.
Закон не поширюється на громадян, які ведуть особисте селянське господарство або які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин¬ку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.
Членами фермерського господарства можуть бути под¬ружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші чле¬ни сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фер¬мерського господарства, визнають і дотримуються поло¬жень Статуту фермерського господарства. Членами фер¬мерського господарства не можуть бути особи, які працю¬ють у ньому за трудовим договором (контрактом).
При створенні фермерського господарства одним із
членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати
членами цього фермерського господарства після внесення
змін до його Статуту. .
Для цілей Закону до членів сім'ї та родичів голови фер¬мерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерсь¬кого господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках пер¬шого ступеня споріднення" з усіма вищезазначеними чле¬нами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, іак і її чоловіка або дружини, у т. ч. усинов¬лені ними діти).
Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.
Голова фермерського господарства представляє фер¬мерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями.
Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України, а також може пись¬мово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.
Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річно-го віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства.
Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо, .житло членів, фермерського господарства розташоване за. межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерсь¬кої садиби, якій надається поштова адреса.
Відокремленою фермерською садибою є земельна ділян¬ка разом з. розташованими на ній житловим будинком, гос-подарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходить¬ся за межами населеного пункту.
Для облаштування відокремленої садиби фермерсько¬му господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до: фермерського госпо¬дарства, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водо-постачальних систем.
Професійний відбір громадян, які виявили бажання ство¬рити фермерське господарство, проводить районна (міська) професійна комісія з питань створення фермерських гос¬подарств, склад якої формується і затверджується район¬ною (міською) радою.
Положення про порядок проведення професійного відбо¬ру з питань створення" фермерських господарств затверд-жується спеціально уповноваженими центральними органа¬ми виконавчої влади з питань аграрної політики і з питань праці та соціальної політики за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.
До складу професійної комісії з питань створення фер¬мерських господарств включаються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, пред¬ставники Асоціації фермерів та приватних землевласників і громадських організацій.
Висновок професійної комісії ,з питань створення фер¬мерських, господарств про: наявність у громадянина дос-татнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства і надан¬ня (передачі) громадянину у власність або оренду земель¬них ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.
Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель кому¬нальної власності з метою ведення фермерського госпо¬дарства громадяни звертаються до місцевої ради.
У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташу¬вання ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерсько¬го господарства. До заяви додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогоспо¬дарської кваліфікації.
Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміні-страції або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відве¬дення земельної ділянки.
Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фер-мерських господарств.
Проект відведення земельної ділянки погоджується та затверджується відповідно до Закону.
Земельні ділянки для ведення фермерського господар¬ства передаються громадянам України у власність і надають¬ся в оренду із земель державної або комунальної власності.
У разі відмови органів державної влади та органів місце¬вого самоврядування у наданні земельної ділянки для ве-дення фермерського господарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності або укла¬дання договору оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем.
Громадянам України — членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у ко-ристування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розта-шованого на території відповідної ради.
Як провадиться державна реєстрація фермерського господарства?
Після одержання державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди зе¬мельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації.
Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районних мм. Києва і Севастопо¬ля державних адміністраціях за місцем проживання особи або місцезнаходженням земельної ділянки.
Для державної реєстрації фермерського господарства голова фермерського господарства або уповноважена ним особа особисто або поштою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації:
засновницькі документи (установчий договір про ство¬рення фермерського господарства та Статут фермерсько¬го господарства);
реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну реєстрацію фермерського господарства;
копію документа, що засвідчує наявність у громадяни¬на на праві власності чи оренди земельної ділянки сільсько-господарського призначення;
документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію фермерського господарства.
Для реєстрації фермерського господарства забороняєть¬ся вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені у цій частині.
Підписи громадян на установчих документах про створен¬ня фермерського господарства посвідчуються нотаріусом.
Державна реєстрація фермерського господарства про¬водиться за наявності всіх необхідних документів протя¬гом не більше 5 робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстра¬ційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяль¬ності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію фер¬мерського господарства.
Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського гос¬подарства та копій документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Націо¬нальним банком України.
Після державної реєстрації фермерське господарство одержує печатку із своїм найменуванням і адресою, відкри¬ває поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах бан¬ку і вступає у відносини з підприємствами, установами та організаціями, визнається органами державної влади та органами місцевого самоврядування як самостійний това-ровиробник при плануванні економічного і соціального роз¬витку регіону.
Які землі входять до складу земель фермерського господарства?
Землі фермерського господарства можуть складатися із:
земельної ділянки, що належить на праві власності фер¬мерському господарству як юридичній особі;
земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приватної власності;
земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.
Права володіння та користування земельними ділянка¬ми, які знаходяться у власності членів фермерського гос-подарства, здійснює фермерське господарство.
Чи можуть приватизуватися земельні ділянки членами фермерських господарств?
Члени фермерського господарства мають право на одер¬жання безоплатно у власність із земель державної і кому-нальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки, (паю).
Членам фермерських господарств передаються безоп¬латно у приватну власність із раніше наданих їм у користу-вання земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, господарські будівлі та спо¬руди фермерського господарства, передаються безоплат¬но у приватну власність у рахунок земельної частки (паю).
Громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ве-дення фермерського господарства, мають переважне пра¬во на придбання (викуп) земельних ділянок розміром до 100 га сільськогосподарських угідь, у т. ч. до 50 га ріллі, у власність з розстрочкою платежу до 20 років.
Які права та обов'язки фермерського господарства та його членів?
Фермерське господарство та його члени відповідно до закону мають право:
продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;
самостійно господарювати на землі;
власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
на відшкодування збитків;
споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди
реалізовувати вироблену сільськогосподарську продук¬цію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;
інші права.
Порушені права власників земельних ділянок підлягають поновленню у встановленому порядку.
Фермерські господарства, у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:
забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;
додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
сплачувати податки та збори;
не порушувати прав власників суміжних земельних діля¬нок та землекористувачів;
не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
надавати відповідним органам виконавчої влади та орга¬нам місцевого самоврядування дані про стан і використан¬ня земель та інших природних ресурсів;
дотримуватися санітарних, екологічних, та інших вимог щодо якості продукції;
дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;
зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, ме¬режі зрошувальних і осушувальних систем.
Законом можуть бути встановлені інші обов'язки влас¬ників земельних ділянок.
Чи має право фермерське господарство на будівництво житлових будинків, господарських та інших будівель і споруд?
Фермерське господарство має право споруджувати жит¬лові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках відпо¬відно до затверджених документації із землеустрою та місто¬будівної документації у встановленому Законом порядку.
Будівництво на орендованій земельній ділянці житлових будинків, господарських будівель та споруд фермерське господарство — орендар погоджує з орендодавцем.
Як використовуються землі фермерських господарств іншими особами?'
На землях фермерських господарств особи мають пра¬во вільного проходу, проїзду всіма видами транспорту по дорогах, пересування на човнах, купання у водоймах на належних фермерським господарствам на праві власності або праві оренди земельних ділянках, розміщення наметів і проживання в них, розведення багаття та інші дії, що доз-воляються за згодою їх власників, крім випадків встанов¬лення за рішенням суду земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в екологічно чистому вигляді.
Юридичні особи — власники об'єктів (газо-, нафтопро¬водів, ліній електропередач, зв'язку тощо), що проходять через земельні ділянки фермерських господарств, мають право доступу до таких об'єктів на підставі угоди, укладе¬ної з відповідним фермерським господарством, відповід¬но до затвердженої документації із землеустрою або вста¬новленого земельного сервітуту.
Фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копа-лини (пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні води, що перебувають на зе¬мельній ділянці, відповідно до законодавства України.
Який порядок формування майна фермерського господарства?
До складу майна фермерського господарства (складе¬ного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облашту¬вання, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироб¬лена господарством в результаті господарської діяльності, . одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в т. ч. на інтелек¬туальну власність), грошові кошти, які передаються члена¬ми фермерського господарства до його складеного капі-талу.
Майно фермерського господарства належить йому на праві власності.
Майнові права, що входять до складеного капіталу фер¬мерського господарства, передаються йому на визначений у Статуті термін.
У власності фермерського господарства може перебу¬вати будь-яке майно, в т. ч. земельні ділянки, житлові бу¬динки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонено законом.
Фермерське господарство має право здійснювати відчу¬ження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.
Порядок володіння, користування і розпорядження май¬ном фермерського господарства здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства та законом.
Член фермерського господарства має право на отри¬мання частки майна фермерського господарства при його ліквідації або у разі припинення членства у фермерському господарстві. Розмір частки та порядок її отримання виз-начаються Статутом фермерського господарства.
Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом.
Яку відповідальність несе фермерське
господарство? - . .
Фермерське господарство несе відповідальність за свої¬ми зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю фер-мерського господарства.
Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення фермерського господарства, допус-кається у випадках, коли у фермерського господарства відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення.
За порушення кредитно-розрахункової і податкової дис¬ципліни, санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської діяльності, голова фермерського господарства несе відповідальність, перед¬бачену Законом.
Чи може успадковуватись майно - фермерського господарства?
Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відпо¬відно до Закону.
Якщо фермерське господарство успадковується 2 або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підля¬гає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановле¬ного для даного регіону.
Науково обґрунтовані регіональні мінімальні розміри земельних ділянок визначаються центральним органом ви¬конавчої влади з питань аграрної політики України та Ук¬раїнською академією аграрних наук і затверджуються Ка-бінетом Міністрів України.
Як проводиться господарська діяльність фермерського господарства?
Фермерське господарство діє на умовах самоокупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Воно самостійно визначає напрями своєї діяльності, спе¬ціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарсь¬кої продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у т. ч. іноземних.
Фермерське господарство має право вступати в до¬говірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцево¬го самоврядування.
Спори, що виникають під час виконання договорів, ук¬ладених фермерським господарством, вирішуються відпо-відно до Закону.
Який характер трудових відносин у фермерському господарстві?
Трудові відносини у фермерському господарстві базують¬ся на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).
Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), законодавством Украї¬ни про працю.
Трудові спори у фермерському господарстві вирішу¬ються у встановленому порядку.
З особами, залученими до роботи у фермерському гос¬подарстві, укладається трудовий договір (контракт) у пись¬мовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).
Видача трудових книжок членам фермерського госпо¬дарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відпо¬відно до законодавства України про працю.
Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за вста¬новлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.
Голова фермерського господарства створює безпечні
умови праці для членів господарства і громадян, які уклали
трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки. :
Як ведеться бухгалтерський облік і звітність у фермерському господарстві?
Фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінан¬сову звітність, статистичну інформацію та інші дані, вста¬новлені законодавством України.
Чи підлягають члени фермерського господарства й особи, які працюють у ньому, загально¬обов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню?
Члени фермерського господарства й особи, які працю¬ють у ньому за трудовим договором (контрактом), підля-гають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню у встановленому порядку.
Фермерське господарство реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне стра-хування в органах Пенсійного фонду України і Фонду со¬ціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду загаль-нообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво-рювань України.
Час роботи у фермерському господарстві членів госпо¬дарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим дого-вором (контрактом), зараховується до загального і безпе¬рервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціаль¬не страхування.
Членам фермерського господарства та особам, які пра¬цюють у ньому за трудовим договором (контрактом), при-значені пенсії виплачуються у повному розмірі без ураху¬вання одержуваного заробітку (доходу).

Фермерське господарство відповідно до чинного зако¬нодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, за-подіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.
Які можуть бути підстави для припинення діяльності фермерського господарства?
Діяльність фермерського господарства припиняється у разі:
реорганізації фермерського господарства;
ліквідації фермерського господарства;
визнання фермерського господарства неплатоспромож¬ним (банкрутом);
якщо не залишається жодного члена фермерського гос¬подарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.
Рішення про припинення діяльності фермерського гос¬подарства приймається:
власником у разі реорганізації або ліквідації фермерсь¬кого господарства — відповідно до Закону та Статуту фермерського господарства;
у разі якщо не залишається жодного члена фермерсь¬кого господарства або спадкоємця, який бажає продов-жити діяльність господарства у встановленому порядку;
у разі банкрутства фермерського господарства — відпо¬відно до Закону.
Кошти, одержані від продажу майна фермерського гос¬подарства, спрямовуються на задоволення вимог креди¬торів у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Майно, що залишилося після задоволення вимог креди¬торів, розподіляється між членами фермерського госпо-дарства відповідно до його Статуту.
Спори щодо розподілу майна фермерського господар¬ства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом.
За порушення положень Закону посадові особи та гро¬мадяни несуть відповідальність у встановленому порядку.

Категорія: Трудове право | Переглядів: 11161 | Додав: ВКарпатах | Теги: фермерське господарство | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Лютий 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz