"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2010 » Липень » 18 » Гарантії працівникам при їх звільненні при скороченні штатів

16:57
Гарантії працівникам при їх звільненні при скороченні штатів
Згідно з п.1 ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом (адміністрацією) у разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілюван-ня підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Звільнення за цією підставою має відбуватися в установленому КЗпП порядку з дотриманням гарантій для вивільнюваних працівників.
Скорочення працівників відбувається лише за погодженням з профспілковою організацією, де працівник працює, або за погодженням з іншим виборним органом, який представляє інтереси працівників. Згідно з ч.2 ст.49-2 КЗпП при вивільненні працівника у випадках змін в організації виробництва і праці (в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) враховується переважне право працівника на залишення на роботі, пе-редбачене законодавством.
Згідно зі ст.42 КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Працівник має право надавати будь-які допустимі Цивільним процесуальним кодексом України аргументи та докази, що підтверджують факт наявності у працівника більш високої кваліфікації і продуктивності праці. Такими доказами можуть бути документи й інші відомості про освіту та присвоєння кваліфікаційних розрядів, підвищення кваліфікації, навчання без відриву від виробництва, тимчасове виконання обов'язків більш кваліфікованих працівників, досвід та стаж трудової діяльності, виконання норм виробітку (продуктивність праці), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваної роботи, суміщення посад чи професій тощо. Однією із суттєвих ознак високої продуктивності праці визначається дисциплінованість працівника. Отже, враховуючи положення ст.42 КЗпП стосовно переважного залишення на роботі, слід враховувати, чи мав працівник дисциплінарне стягнення.
Якщо працівникам надано рівні умови продуктивності праці і кваліфікації, то перевага в залишенні на роботі надається наступним працівникам:
- сімейним — за наявності двох і більше утриманців (у т. ч. дітей, які навчаються і не мають самостійного заробітку);
- особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
- учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання.
За умови рівноцінності кваліфікації та продуктивності праці перевагу на залишення на роботі мають працівники, перелічені у ч. 2 ст.42 КЗпП.
Всі спірні питання вирішуються в судовому порядку. Але суди не можуть обговорювати питання про доцільність про¬ведення скорочення штату на підприємствах, в установах, організаціях. Це право належить виключно роботодавцю. Суди лише перевіряють дотримання законодавства про порядок звільнення. Якщо законодавство було порушено, працівник має право поновитись на роботі з виплатою йому всіх днів вимушеного прогулу.
Відповідно до ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору, зокрема, з підстави, зазначеної у п.1 ст. 40 КЗпП (у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або пере-профілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників), працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Згідно з підпунктом 4.3.1 п.4.3 ст.4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889 від 22.05.2003 р., зі ст. 44 КЗпП виплата працівнику сум вихідної допомоги при припиненні трудового договору з підстави, зазначеної у п. 1 ст. 40 КЗпП, проводиться за рахунок підприєм¬ства, і з метою оподаткування податком ця вихідна до¬помога розглядається як заробітна плата. Згідно із цим Законом оподаткуванню підлягають загальномісячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати, інші виплати га винагороди, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового договору, га відповідно до п.7.1 ст. 7 цього Закону визначена ставка оподаткування становить 15 % від об'єкта оподаткування (вихід¬ної допомоги).
До компенсаційних виплат при звільненні належать вихідна допомога та середня заробітна плата на період працевлаштування. Обчислення середньої заробітної плати для нарахування сум вихідної допомоги провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 100 ВІД 08.02.1995 р. Згідно з п. 2 цього Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку вихідної допомоги при звільненні провадиться виходячи з виплат за ос¬танні 2 календарних місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбулось звільнення. При цьому час, протягом яко го працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До цього часу зараховується і період простою. Відповідно до п. 8 цього Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадят-ься шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період. При цьому 2/3 тарифної ставки за час простою і дні простою не враховуються. Середньомісячне число робочих днів роз¬раховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дот-риманням вимог законодавства.
Середня заробітна плата, що виплачується на період працевлаштування звільнених працівників, розраховується відповідно до Порядку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 26.09.2001 р. Цим порядком передбачено, що для такого розрахунку необхідно брати шестимісячний період роботи працівника перед звільненням. Якщо працівник перед звільненням пропрацював менше шести місяців, то розрахунок середньої заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований період. Незалежно від графіка роботи підприємства та кількості фактично відпрацьованих особою робочих днів у розрахунковому періоді враховуються всі календарні дні (без урахування святкових і неробочих днів відповідно до ст. 73 КЗпП).
Середня заробітна плата застрахованої особи обчис- , люється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Згідно з законодавством щомісячна заробітна плата за повний робочий день повинна бути не меншою ніж гарантований державою мінімальний розмір заробітної плати. Якщо є порушення, громадянин має право звернутись на свій розсуд до територіальної інспекції праці або до прокуратури чи до суду.
Згідно із ст.23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, зазначені у ч. 1 ст. 22 цього Закону, а саме визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу по без-робіпю залежно від страхового стажу. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсоїках до середньої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб, визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою № 1266, залежно від страхового стажу:
- до 2 років — 50 %,
- від 2 до 6 років — 55 %,
- від 6 до 10 років — 60 %,
- понад 10 років — 70 % середньої заробітної плати (доходу).
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру середньої заробітної плати (доходу) працівника:
- перші 90 календарних днів — 100 %,
- протягом наступних 90 календарних днів — 80 %,
- у подальшому — 70 %.
Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. У разі чергового визнання застрахованої особи без-робітною у межах 2 років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.
Категорія: Соціальне забезпечення | Переглядів: 25965 | Додав: ВКарпатах | Теги: гарантії при скорочені, гарантії звільненні | Рейтинг: 3.2/4
Всього коментарів: 1
1  
На даний час я безробітна у звязку зі скороченням, стала на біржу. Спеціаліст повідомив, що виплата мені буде призначена в розмірі 70% від 100% серед. зароб.Стаж роботи у мене більше 10 років.Є якісь зміни щодо виплат?

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Липень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz