"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2010 » Липень » 12 » Для яких суб'єктів підприємницької діяльності може установлюватися спрощена система оподаткування?

22:41
Для яких суб'єктів підприємницької діяльності може установлюватися спрощена система оподаткування?
Згідно з Указом Президента України № 727/98 від 03.07.1998 р. «Про спрощену систему оподаткування, об¬ліку та звітності» (далі — Указ) спрощена система оподат¬кування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва:
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протя¬гом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.;
юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюю¬
чих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалі¬зації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, зат¬вердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.
Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, по¬слуг), вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (то¬варів, робіт, послуг).
Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні осо¬би, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готів¬кового та безготівкового розрахунків коштами.
У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вар-тістю на момент продажу.
Суб'єкти малого підприємництва — фізичні особи ма¬ють право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.
Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприєм¬ництва — фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяль-ності і не може становити менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць.
У разі коли фізична особа — суб'єкт малого підприєм¬ництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний пода¬ток, що не перевищує встановленої максимальної ставки.
У разі коли платник єдиного податку здійснює підприє¬мницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, став¬ка єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу.
Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відно¬синах, включаючи членів його сім'ї.
Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа на¬ступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.
Відділення Державного казначейства України наступно¬го дня після надходження коштів перераховують суми єди¬ного податку у таких розмірах:
до місцевого бюджету — 43 %;
до Пенсійного фонду України — 42 %;
на обов'язкове соціальне страхування — 15 % (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 4 %) для відшкодування витрат, які здійснюються відпо-відно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.
Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяль¬ності, що обкладається єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, що перебува¬ють з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого платника по¬датку, так і осіб, які перебувають з ним у трудових відноси¬нах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприє¬мницькій діяльності.
Суб'єкт підприємницької діяльності — юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку: ,
б % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати по¬датку на додану вартість згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»;
10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення по¬датку на додану вартість до складу єдиного податку.
Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Держав¬ного казначейства України.
Відділення Державного казначейства України наступно¬го дня після надходження коштів перераховують суми єди¬ного податку у таких розмірах:
до Державного бюджету України — 20 %;
до місцевого бюджету — 23 %;
до Пенсійного фонду України — 42 %;
на обов'язкове соціальне страхування — 15 % (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення — 4 %) для відшкодування витрат, які здійснюються відпо-відно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.
Платники єдиного податку — юридичні особи ведуть податковий облік за тими податками, платниками яких вони є згідно з Указом.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва може застосовуватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.
Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єди¬ного податку встановлюються Державною податковою адмі¬ністрацією України і є єдиними на всій території України.
Для переходу на спрощену систему оподаткування, об¬ліку та звітності суб'єкт малого підприємництва подає пись¬мову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб'єкт малого підприємниц¬тва — юридична особа обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.
Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.
Рішення про перехід на спрощену систему оподаткуван¬ня, обліку та звітності може бути прийняте не більше одно¬го разу за календарний рік.
Орган державної податкової служби зобов'язаний про¬тягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.

Відмову від застосування спрощеної системи оподат¬кування, обліку та звітності і повернення до раніше встанов¬леної системи оподаткування суб'єкти малого підприємницт-ва можуть здійснювати з початку наступного звітного (по¬даткового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (подат¬кового) періоду (кварталу).
Форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ве¬дення суб'єктами малого підприємництва, які застосову¬ють спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
За результатами господарської діяльності за звітний (по¬датковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємницт¬ва — юридичні особи подають до органу державної по-даткової служби до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного по¬датку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного по-датку за ставкою 6 %, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єди¬ного податку за звітний період з позначкою банку про за¬рахування коштів.
Суб'єкт малого підприємництва — юридична особа зобо¬в'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу.
У разі порушення вимог, установлених ст. 1 Указу, плат¬ник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступно¬го звітного періоду (кварталу).
Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розра¬хунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодав¬ством України.
Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обо¬в'язкових платежів):
податку на додану вартість, крім випадку, коли юридич¬на особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;
податку на прибуток підприємств;
податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва);
плати (податку) за землю;
збору на спеціальне використання природних ре¬сурсів;
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захи¬сту населення;
збору до Державного інноваційного фонду;
збору на обов'язкове соціальне страхування;
відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального кори¬стування України;
комунального податку;
податку на промисел;
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;
внесків до Державного фонду сприяння зайнятості на¬селення;
плати за патенти згідно із Законом України «Про патен¬тування деяких видів підприємницької діяльності».
Новостворені та зареєстровані в установленому поряд¬ку суб'єкти малого підприємництва, які подали до держав¬ної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на пра¬во застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи опо¬даткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.
Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи — платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення роз-рахунків із споживачами.
Порядок ведення спрощеного обліку та звітності су¬б'єктами малого підприємництва відповідно до Указу зат¬верджується Міністерством фінансів України.
Дія Указу не поширюється на:
суб'єктів підприємницької діяльності, на яких поширюєть¬ся дія Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» в частині придбання спеціаль¬ного патенту;
довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінан¬сово-кредитні та небанківські фінансові установи;
суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 %;
фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчани¬ми та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріа¬лами;
спільну діяльність, визначену п.7.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Категорія: Адміністративне право | Переглядів: 1851 | Додав: ВКарпатах | Теги: спрощена система оподаткування | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Липень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz