"ТВОЄ ПРАВО" - фахові юридичні консультації -

захисти себе!

Меню сайту
Категорії розділу
Кримінальне право [18]
Житлове право [45]
Земельні правовідносини [14]
Сімейне право [18]
Адміністративне право [32]
Соціальне забезпечення [45]
Спадкове право [16]
Трудове право [54]
Поради юриста [42]
Пошук
Реклама
Головна » 2010 » Березень » 9 » Оплата праці викладачів

10:58
Оплата праці викладачів
Якими є умови оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ?
Які тарифні розряди встановлюються для посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань?


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1130/11410 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів пра­цівників навчальних закладів, установ освіти та наукових ус­танов» затверджено:
розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на ос­нові Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року);
схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, на­уково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, про­фесіоналів, фахівців та інших працівників навчальних зак­ладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатка­ми 2—20 до Наказу № 1130/11410.
З 1 вересня 2005 р. керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердже­ного фонду заробітної плати встановлено конкретні роз­міри посадових окладів (ставок заробітної плати) відпо­відно до затверджених цим Наказом схем тарифних роз­рядів.
Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлено на 5—15 %, головних бухгалтерів — на 10—30 %, по­мічників керівників — на 30—40 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами та­рифних розрядів.
Установлено надбавки працівникам:
у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробіт­ної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного пра­цівника не повинен перевищувати 50 % посадового окла­ду. Таке обмеження не поширюється на працівників націо­нальних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються:
за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» — у розмірі 40 %, «заслужений» — 20 % по­садового окладу (ставки заробітної плати);
за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 %, «майстер спорту міжна­родного класу» — 15 %, «майстер спорту» — 10 % поса­дового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюють­ся працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігаєть­ся з наявним почесним або спортивним званням. За наяв­ності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на зай­маній посаді визначається керівником навчального закла­ду, установи освіти та наукової установи:
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської -— 10 %, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15 %, двох і більше мов — 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких ви­могами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
доплати працівникам:
у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробіт­ної плати, тарифної ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; __
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам на­вчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчаль­них закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступ­никам;
у розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадово­го окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
за вчене звання:
професора — у граничному розмірі 33 % посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника — у гранично­му розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (ви­щим) званням;
за науковий ступінь:
доктора наук — у граничному розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук — у граничному розмірі 15 % посадо­вого окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступе­нем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доп­лата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівни­ком навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;
за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу;
водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу — 10 %, водіям І класу — 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час;
керівникам навчальних закладів, установ освіти та нау­кових установ надати право в межах фонду заробітної пла­ти, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, нада­вати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверд­жувати порядок і розміри преміювання працівників відпо­відно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матері­альної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
У разі якщо працівникам навчальних закладів, установ ос­віти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заро­бітної плати) за декількома підставами, передбаченими умова­ми оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.
У разі якщо посадові оклади окремих категорій праців­ників за Єдиною тарифною сіткою (порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без ура­хування підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли до 1 вересня 2005 року) збільшуються менше ніж на 1 % підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року або якщо відбувається зниження посадових ок­ладів, цим категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 %.
Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових ок ладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищу­ються на 1 % підвищення мінімальної заробітної плати.
З 1 вересня 2005 р. вступила в дію Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверд­жена наказом Міністерства освіти України № 90 від 02.04.1993 р.
Наказом № 1130/11410 встановлено тарифні розряди по­сад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих бу­динків), а саме:
завідувачі — 12—14;
вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії — 12,
першої категорії — 11,
другої категорії — 10,
без категорії — 8—9;
музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії — 10,
першої категорії — 9,
другої категорії — 8,
без категорії — 7.
Категорія: Соціальне забезпечення | Переглядів: 8713 | Додав: vovkandriy | Теги: оплата викладачів, тарифікація педагогів | Рейтинг: 3.0/4
Всього коментарів: 7
7  
Доброго дня! Як правильно розрахувати тарифну ставку заробітної плати концертмейстера навчального закладу І-ІІ рівня акредитації? Дякую за відповідь.

6  
Я майстер виробничого навчання, викладаю практичне водіння автомобіля.Чи маю я право отримувати надбавку за закріплений автомобіль ,так само як майстри виробничого навчання за завідування лабораторіями і кабінетами

5  
Хто і як визначає тарифний розряд директора ДЮСШ при кількості486 дітей та вищій кваліфікаційній тренерській категорії? Які критерії визначення розряду?

4  
Доброго дня!
Хто і як визначає тарифний розряд завідувача дошкільним навчальним закладом? Які критерії визначення розряду?

3  
Чи має право методист ВНЗ І-ІІ р.а. керувати музеєм ВНЗ і отримувати за це доплату?

2  
Доброго дня! З 2005 року я викладаю українську мову та літературу та українську мову за професійним спрямуванням, соціологію у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації, стаж 12 років, І категорія.
За дорученням 2010-2011 навчального року, де вказано години предметних консультацій, контрольних робіт, заліків, екзаменів, самостійних робіт, практичних, семінарських та лекційних занять з вищевказаних предметів маю усього 800 годин до платні, 25 знято на святкові дні.
Поясніть, будь ласка, чи ці всі години є годинами педагогічного навантаження на рік, чи від цієї кількості годин вираховується ставка заробітної плати?
Мені директор не бажає виплачувати додаткову надбавку 20% від ставки заробітної плати за перевірку письмових робіт з цих двох предметів на основі 800 годин, а тільки на основі аудиторних (семінарських, практичних та лекційних) 234 години. Всі інші години за дорученням ,з його слів, не є педагогічним навантаженням, тому що за екзамени, заліки предметні консультації я отримую гроші.
Прошу пояснити, чи правомірні дії з боку керівництва? Як саме має нараховуватись ця надбавка і з якої кількості годин та з якого періоду? Що таке педагогічне навантаження і що воно конкретно включає в себе?
Як здійснюється оплата за перевірку практичних робіт з української мови за професійним спрямуванням ?
Заздалегідь Вам вдячна!

1  
Доброго дня! Я є викладачем з 2005 року української мови та літератури та української мови за професійним спрямуванням ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації, стаж 12 років, І категорія. За дорученням, де вказані години предметних консультацій, контрольних робіт, заліків, екзаменів, самостійних робіт, практичних, семінарських та лекційних занять з вищевказаних предметів маю усього 800 годин до платні. Поясніть, будь ласка, чи це є годинами педагогічного навантаження на рік, чи від цієї кількості годин вираховується ставка заробітної плати? Мені директор не бажає виплачувати додаткову надбавку 20% від ставки заробітної плати за перевірку письмових робіт з цих двох предметів на основі 800 годин, а тільки на основі аудиторних 234 години. Всі інші години за дорученням ,з його слів, не є педагогічним навантаженням. Прошу пояснити, чи правомірні дії з боку керівництва? Як саме має нараховуватись ця надбавка і з якої кількості годин та з якого періоду? Що таке педагогічне навантаження і що воно конкретно включає в себе? Заздалегідь Вам вдячна!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Березень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
отдых в Сходнице
Статистика

каталог сайтів

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Реклама
З питань
розміщення реклами
звертайся
за тел. 063 61 21 545
Copyright "Твоє право" © 2018. При копіюванні матеріалу гіперпосилання на сайт pravnik.at.ua обов'язкове. Хостинг від uCoz